เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุม
คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์    ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 
ณ   ห้องประชุมสำนักงานเทษบาลตำบลเกษตรวิสัย    และสถานที่ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของ
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายพศิน โกมลวิชญ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

 

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมออกหน่วยโครงการ
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณบ้านโพนแท่น หมู่ที่5 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมีการบริการแจกเวชภัณฑ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านปศุสัตว์

 

 

 

 

เมื่อวันที่   19   พฤศจิกายน  2557  สนง.ปศจ.รอ  และ สนง.ปศอ.จตุรพักตรพิมาน   ร่วมกับ
บริษัท ซี.พี.เอฟ. จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม
(สุกร) โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ได้ดำเนินการออกเจาะเลือด  และทดสอบโรควัณโรคในแม่โคของเกษตรกรทั้ง  8  หมู่บ้าน
ในตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนงานการผลิตโคเนื้อ (zoning)

 

 

 

 

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่ใน
สังกัด   ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องใน
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีส่วนราชการ สถานศึกษา
เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   เป็นประธาน
ในพิธีดังกล่าว