เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเปิดพิธีโครงการ
" เมืองสะอาด  คนในชาติมีสุข "  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา   ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว