เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีเปิดมหกรรมแข่งขันกีฬา
24 ชั่วโมง เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2557 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นคณะทำงานในกีฬาประเภทกอล์ฟ
แข่งขัน ณ สนามกอล์ฟจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทาง
ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว

 

 

 

 

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำนายพศิน โกมลวิชญ์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ด้านไก่พื้นเมือง  ณ   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด   โดยมีนายธรรมศักดิ์ ธรรมเนียม ปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ ให้การต้อนรับ
และนำในการเยี่ยมชม

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ดำเนินการจัดฝึกอบรมเยาวชนคนรักควายในโรงเรียน โดยให้ความรู้ด้านวิถีชีวิตชาวนาไทยกับควาย
การปลูกหญ้าอาหารสัตว์ การทำหญ้าหมัก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงใหม่พัฒนา ตำบลเชียงใหม่
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมเปิดงานในโครงการ
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและมอบปัจจัยการผลิต   เพื่อคืนความสุขแก่ประชาชนอำเภอศรีสมเด็จ  โดยมี
นายพศิน โกมลวิชญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน และนายอำเภอศรีสมเด็จ หัวหน้าส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ซึ่งงานมีกิจกรรมแข่งขันการจับปลาไหล หว่านเมล็ด
พันธุ์ถั่ว เพื่อปรับปรุงดิน และไถกลบตอซังข้าว

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย โดยนายสราวุธ ชอบขาย
ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัยร่วมกับอำเภอเกษตรวิสัย ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม)
ที่บ้านดอกรักน้อย หมู่ที่ 7   ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายศิริพันธุ์  ขุ่มด้วง
นายอำเภอเกษตรวิสัย เป็นประธาน มีการให้บริการด้านปศุสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ ให้คำแนะนำ
ด้านการเลี้ยงสัตว์กับเกษตรกร