เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธาน
ในการประชุมหารือการบังคับใช้กฎหมายการฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
โดยมีปศุสัตว์อำเภอเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นายผดุงศักดิ์ แดงด้อมยุทธ์ หน.กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ได้นัดหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมหนองแก้ว  เพื่อชี้แจงผลการตรวจคุณภาพ
น้ำนมดิบ    พร้อมทั้งประชุมปรึกษารับทราบสภาพปัญหาและร่วมหาแนวทางบริหารจัดการ
แก้ไขคุณภาพน้ำนมดิบ

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมาย
ให้นายเทวิน  แสวงสิน   หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม
การผลิตโคเนื้อคุณภาพจังหวัดร้อยเอ็ด  โดย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   และ   ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
อุบลราชธานี ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น

 

 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557   อำเภอเชียงขวัญ    ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงขวัญ
โดยนายอำเภอเชียงขวัญและปศุสัตว์อำเภอเชียงขวัญ ไ  ด้ดำเนินการมอบอนุโมทนาบัตร
ให้แด่หมู่บ้านที่มอบเงิน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล"โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค 
กระบือ    เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเนื่องใน
โอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุครบ  60   พรรษา 2  เมษายน  2558   และเนื่องใน
โอกาสครบรอบปีที่  72   ของการสถาปนากรมปศุสัตว์  5  พฤษภาคม  2557" ในวันประชุม
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน 2557

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่
ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจังหารและเทศบาลตำบลจังหาร   จัดกิจกรรมวันป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าโลก ปี 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีกิจกรรมผ่าตัด ทำหมัน
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยาคุมกำเนิด ได้มีเกษตรกรขอรับบริการจำนวนมาก