เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิ จัดฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเลี้ยงโคเนื้อ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้ออำเภอเสลภูมิ ณ ศูนย์เรียนรู้เฉพาะทางโคเนื้อ อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
เข้าร่วมติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพ จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์กระบือและวิถีชีวิตชาวนาไทย และติดตามงาน
โรงเรียนขยายผลโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหิน ออกติดตาม
กลุ่มผู้เลี้ยงโคโครงการธนาคารโค - กระบือ ตามพระราชดำริ เพื่อเกษตรกร พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์ , แร่ธาตุ
ให้กลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 1,5 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 50 ราย

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหง
ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานในพิธีดังกล่าว