เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ร่วมกับสนง.ปศอ.โพนทอง,สนง.ปศอ.เมยวดี และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด ดำเนการฝึกอบรม
เกษตรกรหลักสูตร "การปลูกพืชอาหารสัตว์ การผสมอาหารสัตว์และการทำบ่อแก๊สชีวภาพ" ภายใต้
โครงการ จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด มี
เกษตรกรแกนนำผู้เลี้ยงสัตว์เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 ราย

 

 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 สนง.ปศอ.โพนทอง ร่วมกับ อบต.โนนชัยศรี ดำเนินการตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2557 โดยมีนายพิศิษฐ์ ห่มซ้าย ปศุสัตว์อำเภอโพนทอง
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนชัยศรี ได้ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่อาสาปศุสัตว์
โดยมีกิจกรรมทำหมัน ฉีดยาคุม ฯ และดำเนินการเปิดศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งโรคในสัตว์
ในเขตพื้นที่ตำบลโนนชัยศรี จำนวน 18 หมู่บ้าน

 

 

เมื่อวันที่ 6 เมษายน  2557  นายปรีดา  ชิตทรงสวัสดิ์  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่
ในสังกัด  ร่วมพิธีถวายสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่
ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจังหาร ร่วมกับ เทศบาลตำบลจังหาร
ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   ในเขตพื้นที่อำเภอจังหาร
ณ เทศบาลตำบลจังหาร โดยมีนายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว  มีนายชัยยุทธ วรรณโชติ ปศุสัตว์อำเภอจังหาร พร้อมด้วย
สาธารณสุขอำเภอจังหาร ให้การต้อนรับ

 

 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกตรวจเยี่ยม
จุดให้บริการผ่าตัด ทำหมันในเขตพื้นที่ให้บริการของอำเภอเกษตรวิสัย ตามโครงการวางแผน
ครอบครัวสุนัขแมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี
2557