เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย โดยนายสราวุธ ชอบขาย
ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งใหญ่ โดยนายอังคาร ยอดแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งใหญ่ ได้เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษ
สุนัขบ้า และโครงการถ่ายพยาธิในโค - กระบือ ประจำปี 2557 โดยมีนายศิริพันธุ์ ขุ่มด้วง
นายอำเภอเกษตรวิสัย มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว มีกิจกรรมมอบวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน
ในพื้นที่ จำนวน 13 หมู่บ้าน

 

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย โดยนายสราวุธ ชอบขาย
ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง โดยนายประจวบ สมภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ได้ทำการเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัด
โรคพิษสุนัขบ้าและโครงการควบคุมโรคพยาธิในโค - กระบือ ประจำปี 2557 ซึ่งมีกิจกรรม
การมอบวัคซีนและยาถ่ายพยาธิในโค - กระบือ ให้กับอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ผ่าตัด
ทำหมันสุนัขแมว ให้กับเกษตรกร จำนวน 12 หมู่บ้าน

 

 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย โดยนายสราวุธ ชอบขาย
ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ โดยนายบุญสี สมพงษ์ผึ้ง
นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ได้ทำการเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจำปี 2557 โดยมีนายอำเภอเกษตรวิสัย นายศิริพันธุ์ ขุ่มด้วง มาเป็นประธาน
ในพิธีดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรม การมอบวัคซีน ทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่จำนวน 8 หมู่บ้าน

 

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานปศุสัตว์
อำเภอเกษตรวิสัย โดยนายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับเทศบาล
ตำบลกู่กาสิงห์ โดยนายดุสิต นาสุข นายกเทศบาลมนตรีตำบลกู่กาสิงห์ ได้ทำการเปิด
โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 โดยมีนายอำเภอ
เกษตรวิสัย นายศิริพันธุ์ ขุ่มด้วง มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรมการมอบ
วัคซีนให้กับอาสาปศุสัตว์ และผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จำนวน
5 หมู่บ้าน

 

เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม   2557  นายธรรมศักดิ์ ธรรมเนียม ปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ
ได้ออกตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์    ซึ่งอำเภอศรีสมเด็จมีผู้ประกอบการ
ทั้งสิ้น 6 ราย จากการดำเนินงานพบว่า ผู้ประกอบการทั้ง 6 ราย ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการจำหน่ายยาสัตว์และอาหารสัตว์อย่างถูกต้อง