เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด   ได้ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปี 2557 โดยมีนายไพรัช หอมกลิ่น นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฯ
โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์ ทำหมัน และฉีดวัคซีนฯในสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบล
นาอุดม จำนวน 14 หมู่บ้าน

 

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการเปิดศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งโรคในสัตว์  โดยมี
นายอำเภอโพนทอง นายไพรัช หอมกลิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งศูนย์ฯนี้จะให้บริการวัคซีนป้องกัน
โรคและรับแจ้งการเกิดโรคในสัตว์ในพื้นที่ตำบลนาอุดม จำนวน 14 หมู่บ้าน

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ
โดยนายธรรมศักดิ์ ธรรมเนียม ปศุสัตว์อำเภอศีรสมเด็จ  ได้ดำเนินการสร้างติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพให้กับ
นายกิตติศักดิ์ พันโภคา กำนันตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ ซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงสุกร
แม่พันธุ์  7 ตัว  พ่อพันธุ์  1 ตัว และสุกรขุน 60 ตัว เนื่องจากการเลี้ยงสุกรมีกลิ่นและสร้างมลภาวะให้กับ
ชุมชน ดังนั้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว นายปัญญา แววดี หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จึงได้ให้
คำปรึกษาและดำเนินการติดตั้ง โดยเจ้าของฟาร์มได้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง จากการดำนเนินการ
บ่อแก๊สมีความจุประมาณ 30 ลบ.ม.

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 นายธรรมศักดิ์ ธรรมเนียม ปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ นำนายศุภกร พลแย้ม
มอบไก่พื้นเมือง (ไก่ชนพันธุ์ดี)จำนวน 100 ตัว ราคา150,000 บาท ให้ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ จำนวน 50 ราย
ในวันสตรีสากล โดยมีนายสมชาย จิรวรรณาภารณ์ นายอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธานรับมอบ สืบเนื่อง
จากปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จได้รับการประสานจากนายศุภกร พลแย้ม ซึ่งเป็นผู้เพาะเลี้ยงพัฒนาสาย
พันธุ์ไก่พื้นเมือง ว่าต้องการบริจาคไก่ชนพันธุ์ดี จำนวน 50 คู่ ปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จในฐานะกรรมการ
แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน จึงได้ประสานกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสมเด็จ นำผู้
ตกเกณฑ์เข้ารับการบริจาคเพื่อเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไป

 

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2557 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วม
กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนทอง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองพอก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ทุ่งเขาหลวง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนา
เกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านปศุสัตว์ (หลักสูตรโคเนื้อรุ่นที่ 5) เป็นเกษตรกร  จำนวน 120 ราย
ซึ่งการอบรมในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง และวันที่ 6 มีนาคม 2557
ได้นำเกษตรกรไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนหนองแหน ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร