เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557   นายธรรมศักดิ์  ธรรมเนียม   ปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ
ได้ออกดำเนินการตรวจติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
ณ บ้านหนองแสง ม.3 ต.โพธิ์สัย โดยปัจจุบันมีเกษตรกรร่วมโครงการ ทั้งหมด 45 ราย

 

 

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงาน
ราชการต่างๆ เข้าร่วมปลูกป่าในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติฯ
"โครงการคืนผืนป่าให้ทุ่งกุลาสดใส ณ ป่าชุมชน บ.หนองอ่าง ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด"
โยมี พลโทชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาค2 เป็นประธานในพิธี และนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วม
ในโครงการดังกล่าวด้วย

 

 

เมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองสรวง
ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการอาชีพระยะสั้น  (การเลี้ยงไก่ไข่)  จำนวนทั้งหมด 3 รุ่นๆ ล่ะ 40 ราย
รวมเกษตรกร 120 ราย 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธวัชบุรี ร่วมกับกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
การปศุสัตว์ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกนิเทศน์กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองไผ่ และติดตามการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่ม ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองไผ่ บ้านหนองแข้
หมู่7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 นายธรรมศักดิ์ ธรรมเนียม ปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ พร้อมด้วย
นายสัตวแพทย์ภูมินทร์ สุมามาลย์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่ของกลุ่มฯ และปศุสัตว์
ตำบลของอำเภอศรีสมเด็จ ได้ออกดำเนินการเจาะเลือดโคนม ณ สถานีทดลองและฝึกอบรม
เกษตรกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ ตามโครงการสร้างสถานภาพฟาร์ม
ปลอดโรคบรูเซลโลซีส ทูเบอร์คูโลซีสและพาราทูเบอร์คูโลซีส ประจำปี 2557 จำนวน 159 ตัว