เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกตรวจเยี่ยม
จุดให้บริการผ่าตัด ทำหมันในเขตพื้นที่ให้บริการของอำเภอสุวรรณภูมิ ตามโครงการวางแผน
ครอบครัวสุนัขแมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี
2557

 

 

 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่
ในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายสักการะ   เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมหน่วยงานราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกตรวจเยี่ยม
จุดให้บริการผ่าตัด ทำหมันในเขตพื้นที่ให้บริการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตามโครงการวางแผน
ครอบครัวสุนัขแมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี
2557

 

 

 

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์
บ้านสำราญ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  เข้าร่วมสรุปผลงานประจำปี  โครงการเพิ่ม
ศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่าน ICT ซึ่งนำผลผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์ไปจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสินค้ากลุ่มบ้านสำราญ มีระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับด้วย (QR CODE)

 

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับอำเภอเกษตรวิสัย
ได้ออกหน่วยอำเภอยิ้ม ณ บ้านซึกวึก ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งมีนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเกษตรวิสัย ได้นำหัวหน้าส่วนราชการออกให้บริการ
ประชาชน สำหรับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัยได้ให้บริการแจกเวชภัณฑ์ แจกเอกสาร
แนะนำการเลี้ยงสัตว์แก่ผู้สนใจ