เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่
ในสังกัด ให้การต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2014 มาศึกษาดูงาน ทำกิจกรรม
การฝึกสอนควายไถนา ณ บ้านหนองเทิง ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถีชีวิตดั่งเดิม นำโดยนายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมให้การต้อนรับ

 

 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้
นายธรรมศักดิ์ ธรรมเนียม ปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ รับมอบเงินบริจาคเข้าโครงการไถ่ชีวิตโค-
กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส
มหามงคลทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ณ ศาลาประชาคม อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
โดยได้รับเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการต่างๆ

 

 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้
นายเทวิน แสวงสิน หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นำเจ้าหน้าทีในสังกัด ร่วมให้บริการในโครงการ
หน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ บริเวณโรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ โดยมี
นายธรรมศักดิ์ ธรรมเนียม ปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ ให้การต้อนรับ โดยได้ให้บริการเกษตร
ทำหมันสุนัข แมว แจกเวชภัณฑ์ และแนะนำให้ความรู้ในด้านปศุสัตว์ ได้รับความสนใจจาก
เกษตรกรเป็นอย่างดี

 

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ได้ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง บ้านโนนสั้น ของนายสมชาย โพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 บ้านโนนรัง
ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และได้แนะนำแผนการผลิตและการตลาด

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  นำโดย  นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ดำเนินการจัดหาสถานที่จำหน่ายผลผลิต
ไข่ไก่ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) โดยจัดจำหน่าย
หน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด