เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 สนง.ปศอ.โพนทราย ร่วมกับกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกนิเทศกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลสามขา และติดตามการขับเคลื่อน
กิจกรรมของกลุ่ม ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลสามขา บ.เกาะแก้ว ม.6 ต.สามขา
อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนทราย โดยนายสมเดช กุมภวา
สัตวแพทย์ชำนาญงาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ได้เปิดโครงการรณรงค์
ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 โดยมีนายสุพจน์ สิงหลสาย นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลยางคำ มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรมมอบวัคซีน ผ่าตัด ทำหมัน
สุนัชแมว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 13 หมู่บ้าน

 

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย โดยนายสราวุธ ชอบขาย
ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยนายสมศรี โยธาจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจำปี 2557 โดยมีนายอำเภอเกษตรวิสัย นายศิริพันธุ์ ขุ่มด้วง มาเป็นประธานใน
พิธีดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรมมอบวัคซีน ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ให้เกษตรกรในพื้นที่ 15 หมู่บ้าน

 

 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่
ในสังกัด เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ณ บริเวณเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายพลากร บุญประคอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว ซึงมีกิจกรรมแจกเวชภัณฑ์
ผ่าตัด ทำหมันสุนัขแมว ให้กับเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลโนนสวรรค์

 

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย โดยนายสราวุธ ชอบขาย
ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม โดยนายพลลภ วงษ์ชาดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ได้ทำการเปิดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
และโครงการควบคุมโรคพยาธิในโค - กระบือ โดยมีนายศิริพัธุ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเกษตรวิสัย
มาเปิดประธานเปิดในพิธีดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรมมอบวัคซีน ผ่าตัด ทำหมันสุนัขแมว ให้เกษตรกร
ในพื้นที่ จำนวน 9 หมู่บ้าน