เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงขวัญ ร่วมกับ  อำเภอเชียงขวัญ
ดำเนินการ "โครงการอำเภอเชียงขวัญยิ้มเคลื่อนที่" ปีงบประมาณ 2557 ณ บริเวณวัดมาลุ
วาคราราม บ้านเกษมสุข หมู่ที่5 ตำบล พลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2557  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงขวัญ   ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลพระธาตุโดยนายวิโรจน์ บุบผาวาสน์ ปศุสัตว์อำเภอเชียงขวัญ และนายอัมพร โขงจำปา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จัดประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในตำบลพระธาตุ
ในการดำเนินการ "โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557"
ณ ศูนย์กระจายวัคซีน และรับแจ้งการเกิดโรคระบาดในสัตว์

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557  นายธรรมศักดิ์ ธรรมเนียม  ปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ พร้อมด้วย
นายประเสริฐ พรมมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรคในสัตว์ ได้ทำพิธีเปิดป้ายศูนย์ฯ
สืบเนื่องจากกรมปศุสัตว์มีนโยบายให้ท้องถิ่นเป็นจุดกลางของการบูรณาการด้านปศุสัตว์
ระหว่างเกษตรกรกับส่วนราชการของกรมปศุสัตว์ ซึ่งสนง.ปศอ.ศรีสมเด็จ ได้ดำเนินการ
กระจายวัคซีนและแจ้งข่าวสารกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งอยู่แล้ว ดังนั้น
สนง.ปศอ.ศรีสมเด็จ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯอย่างเป็นทางการครบทุกแห่ง

 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน   2557    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย  โดย  นายสราวุธ ชอบขาย
ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก โดยนายสมาน โยธาจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก ได้ทำพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรค
พิษสุนัขบ้า มีนายศิริพันธุ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเกษตรวิสัย เป็นประธาน ซึ่งมีกิจกรรมฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

 

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
เมืองสรวงได้จัดฝึกอบรมวิธีทำแป้งมันหมักยีสต์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านดอนดู่
หมู่9 ตำบลกกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เกษตรกรเข้าร่วม  จำนวน 60 ราย  วัตถุประสงค์เพื่อ
ทำเป็นอาหารเสริมให้กับโคภายในกลุ่ม และจัดจำหน่ายเพื่อหาเป็นรายได้เสริมเข้ากลุ่ม