สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมยวดี โดยนายศรีศักดิ์ เที่ยงธรรม ปศุสัตว์อำเภอเมยวดี ร่วมกับ
เทศบาลตำบลชมสะอาด เปิดศูนย์กระจายวัคซีนเพื่อป้องกันโรคสัตว์ โดยให้บริการด้าน
ปศุสัตว์ รับแจ้งโรคสัตว์ และรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในตำบล
ชมสะอาด จำนวน 9 หมู่บ้าน

 

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย   โดย  นายสราวุธ ชอบขาย
ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง โดยนายสมร เหลืองเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง   ได้ดำเนินการเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัด
โรคพิษสุนัขบ้า และโครงการกำจัดพยาธิภายในโค-กระบือ ประจำปี 2557 โดยมีนายศิริพันธ์
ขุ่มด้วง   นายอำเภอเกษตรวิสัย   มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้นำท้องถิ่นร่วมเป็นเกียรติ   มีกิจกรรมมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   มอบยาถ่ายพยาธิ
โค-กระบือ ผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมพิธีเปิด
โครงการ   "รวมน้ำใจ ช่วยเหลือชาวนา"  ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าว
โดยมี  นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว โดย
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเงินสมทบเข้ากองทุน เป็นเงินจำนวน 15,000 บาท

 

 

เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงขวัญ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธวัชบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ปทุมรัตต์ ได้เนินการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรสู๋  Smart Farmer  ด้านปศุสัตว์
(หลักสูตรไก่พื้นเมือง) รวมเกษตรกรทั้งสิ้น 100 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวง โดยได้
รับเกียรติจากนายธวัชชัย ยาหิรัญ นายอำเภอทุ่งเขาหลวงเป็นประธานในพิธีดังกล่าว และนำเกษตรกร
ไปศึกษาดูงาน ณ เงินล้านฟาร์ม ของนายอนุชิต ภาระเวช ต.เทอดไท อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมออกหน่วยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร ณ ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีนายพลากร บุญประคอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว โดยมีนายอำเภอจตุรพักตรพิมาน
เป็นผู้กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับ