เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่
ในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายสักการะ   เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมหน่วยงานราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีดังกล่าว