เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 สนง.ปศอ.โพนทอง ร่วมกับ อบต.โนนชัยศรี ดำเนินการตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2557 โดยมีนายพิศิษฐ์ ห่มซ้าย ปศุสัตว์อำเภอโพนทอง
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนชัยศรี ได้ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่อาสาปศุสัตว์
โดยมีกิจกรรมทำหมัน ฉีดยาคุม ฯ และดำเนินการเปิดศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งโรคในสัตว์
ในเขตพื้นที่ตำบลโนนชัยศรี จำนวน 18 หมู่บ้าน