เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์
บ้านสำราญ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  เข้าร่วมสรุปผลงานประจำปี  โครงการเพิ่ม
ศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่าน ICT ซึ่งนำผลผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์ไปจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสินค้ากลุ่มบ้านสำราญ มีระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับด้วย (QR CODE)