เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวงและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดโครงการ วิถีชาวนาไทยกับควายไถนา
และประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนฝึกสอนควาย คนไถนา บ.หนองเทิง ม.6
ต.หนองแวง อ.เมืองจ.ร้อยเอ็ด โดยนายสุรพงษ์ สายโอภาส นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้นำกล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดงาน โดยมีนายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

 

 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 น.สพ.จีรศักดิ์ พิพัตนพงษ์โสภณ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว์ พร้อมคณะได้มาเยี่ยมชมพ่อกระบือที่ชนะเลิศการประกวดงานวันกระบือแห่งชาติ
เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงกระบือ ตามกิจกรรมงานกระจายกระบือพันธุ์ดีด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ ตามนโยบายสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ต่อไป ในการนี้
นายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ได้ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมพ่อกระบือ
ดังกล่าว

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมกันอย่าง
พร้อมเพรียง เพื่อสรุปปัญหาในการปฏิบัติราชการในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมบูรพาฟาร์ม

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธาน
ในการประชุมหารือการจัดงานบุญผะเหวด คณะกรรมการฝ่ายสัตสดกมหาทาน ประจำปี
2557 โดยปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานกรรมการ มีส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่าง
พร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และสำนักงานปศุสัตว์
อำเภอจังหาร ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ในด้าน
การปศุสัตว์ (หลัดสูตรโคเนื้อรุ่นที่4) โดยเป็นเกษตรกรจาก อ.ศรีสมเด็จ จำนวน 40 ราย อ.เมืองร้อยเอ็ด
จำนวน 40 ราย และอ.จังหาร จำนวน 20 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 ราย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอำเภอ
ศรีสมเด็จ นายสมชาย จิรวรรณาภรณ์ เป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว