นายประกอบ พลแสน ปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ตำบล
ร่วมออกโครงการอำเภอสุวรรณภูมิยิ้มเคลื่อนที่ ซึ่งนำโดยนายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอ
สุวรรณภูมิ โดยได้ให้บริการในด้านปศุสัตว์ และแจกจ่ายเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้มารับบริการ

 

 

 

 

นายประกอบ พลแสน ปศุสัตว์อำเภอุวรรณภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ได้ออกตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าตามโครงการธนาคารโค - กระบือ   เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  ณ  บ้านตาหยวก
ม.2 และหมู่ 13 โดยได้รับความความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯและคณะกรรมการ
หมู่บ้านเป็นอย่างดี

 

 

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมพิธีเปิด
งานวันกระบือแห่งชาติ ครั้งที่18 และงานวันเกษตรภาคอิสาน ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดร้อยเอ็ดที่ส่งกระบือเข้าร่วมประกวด
โดย นางเพ็ญศรี เหลาเกิ้มหุ่ง ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย ได้รับรางวัลอันดับ1 ประเภทกระบือ
เพศผู้อายุ 4-6 ปี และนายสมเดช จินดารัตน์ ตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมี
นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบรางวัลในพิธีดังกล่าว

 

นายประกอบ พลแสน ปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาปศุสัตว์
ประจำตำบล ออกรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมฯ
(คอบวม) ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557 ในพื้นที่ 15 ตำบล
199 หมู่บ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นอย่างดี

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
เมืองสรวงได้จัดพิธีทอดผ้าป่ามูลสัตว์ ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านดอนดู่ หมู่ที่9
ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวงจังหวัดร้อยเอ็ด