เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้ นายปัญญา แววดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่12 อุบลราชธานี นำโดยนายองอาจ พิมสาร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร
จำนวน 2 ฟาร์ม ในตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ และเก็บตัวอย่างน้ำเสียจาก
ฟาร์มสุกรมาวิเคราะห์และวางแผนการบริหาร จัดการ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ต่อไป 

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นายธรรมศักดิ์ ธรรมเนียม ปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ
นำคณะนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 คน ซึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกรมปศุสัตว์
ใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ด ออกผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว ในพื้นที่ตำบลหนองแวงควง โดยมี
นายอำเภอศรีสมเด็จและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควงให้การต้อนรับและ
ให้กำลังใจ ซึ่งได้ทำหมันสุนัขเพศเมีย จำนวน 14 ตัว เพศผู้ 7 ตัว แมวเพศเมีย 3 ตัว และ
เพศผู้ 2 ตัว รวมทั้งหมด 26 ตัว

 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
จตุรพักตรพิมานออกหน่วยผ่าตัดทำหมัน เตรียมความพร้อมโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว
ปี57 โดยนำนายสัตแพทย์บรรจุใหม่ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ บ้านเหล่ายูง ตำบลโคกล่าม
อำเภอจตุรพักตรพิมาน ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้จำนวน5 ตัว เพศเมีย 6 ตัว แมวเพศผู้ 1 ตัว
เพศเมีย 3 ตัว

 

  

เมื่อวัที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอศรีสมเด็จ นายธรรมศักดิ์ ธรรมเนียม
ปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ ได่นำผู้สูงวัยที่ตกเกณฑ์ จปฐ จำนวน 17 ราย เข้ารับเงินจากผู้แทนบริษัท
CPF ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้สูงวัยได้รับเงินเดือนๆละ 2,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 408,000 บาท ตามโครงการ CPF คืนสุขผู้สูงวัย สืบเนื่องจากปศุสัตว์อำเภอ
ศรีสมเด็จ เป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการระดับอำเภอ ได้ประสาน
ขอความช่วยเหลือจากบริษัท CPF และได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินดังกล่าว

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้มอบหมายให้นายปัญญา แววดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำคณะ
กรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) จังหวัดร้อยเอ็ด
ออกตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน เพื่อที่
พิจารณาออกใบรับรองให้ผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด