เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
เข้าร่วมติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพ จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์กระบือและวิถีชีวิตชาวนาไทย และติดตามงาน
โรงเรียนขยายผลโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด