เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ได้จัดอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงเพื่อป้องกันโรคในสุกรให้กับเกษตรกรรายย่อย
ที่ผ่านการประเมินระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและมีระบบการป้องกันโรคเบื้องต้นใน
ฟาร์มสุกร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 10 ราย มีการคัดเลือกประธานกลุ่มและประชุมกลุ่ม
เพื่อขอจัดตั้งกลุ่มและขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

นายสุรพงษ์ หงส์ชั้น ปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้มอบวัคซีนสัตว์ปีกให้กับจุดกระจาย
วัคซีนประจำตำบลขอนแก่น , สะอาดสมบูรณ์ , หนองแก้ว , นาโพธิ์ โดยมีอาสาพัฒนา
ปศุสัตว์ประจำตำบลเป็นผู้ดูแลและบริการเกษตกร ทำให้เกษตรกรมารับบริการใกล้และ
ประหยัดงบประมาณ โดยมาขอรับบริการฟรี

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงาน
ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
การเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร และเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ที่ปศุสัตว์
อำเภอคัดเลือก 1 กลุ่ม 1อำเภอ ในหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์" รวม
เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 190 ราย

 

 

เมื่อวันที่ 4 และ 6 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีมอบ
โค - กระบือ ให้กับเกษตรกรผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ได้แก่ นายคำมูล คำสวัสดิ์ ม.10 ต.ขอนแก่น
เป็นกระบือเพศเมีย จำนวน 1 ตัว และนางสี พิมพ์ศักดิ์ ม.9 ต.นาโพธิ์ เป็นโคเพศเมีย จำนวน
1 ตัว โดยมีนายสุรพงษ์ สายโอภาส นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นผู้มอบในพิธีดังกล่าว

 

 

 

นายพิศิษฐ์ ห่มซ้าย ปศุสัตว์อำเภอโพนทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการฝึกทักษะการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์
เพื่อผลิตลูกสุกรขุน โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรตำบลนาอุดม  มีเกษตรกรเข้าร่วม
รับการฝึกอบรม จำนวน 20 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ใน
การเพิ่มผลผลิตลูกสุกร เพื่อนำไปสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบล
นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ให้การสนับสนุนงบประมาณในการอบรม