เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมไพร,สำนักงานปศุสัตว์อำเภออาจสามารถ และสำนักงานปศุสัตว์
อำเภอหนองฮี ดำเนินการฝึกอบรมเษตรกรกร ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ในด้าน
ปศุสัตว์ (หลักสูตรโคเนื้อรุ่นที่3) โดยเป็นเกษตรกรจากอำเภอพนมไพร จำนวน 60 ราย อำเภอหนองฮี
จำนวน 20 ราย และอำเภออาจสามารถ จำนวน 60 ราย รวมเกษตรกร 140 ราย โดยได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร สิทธิศักดิ์ คำผา และดร.อุทัย โคตรดก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวิทยากรใน
การบรรยาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร และศึกษาดูงาน การปลูก
พืชอาหารสัตว์ ณ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง ดำเนินการ
ฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านปศุสัตว์ (หลักสูตรโคเนื้อรุ่นที่2)
โดยเป็นเกษตรกรจากอำเภอจตุรฯ จำนวน 120 รายและอำเภอเมืองสรวง จำนวน 60 ราย รวม 180 ราย
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ คำผา และ ดร.อุทัย โคตรดก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
และไปศึกษาดูงานการปลูกพืชอาหารสัตว์ ณ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ

 

 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมอื่นที่ช่วย
สนับสนุนงานด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557" โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ข้าราชการและพนักงานราชการ จำนวน 87 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยมี นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดในพิธีดังกล่าว

 

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์
อำเภอทุ่งเขาหลวง ออกหน่วยโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี
2557 ณ บริเวณวัดบ้านบัวหลวง ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี
นายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว
มีการให้บริการแก่ประชาชน แจกยาเวชภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
และให้ความรู้ในด้านการปศุสัตว์แก่ผู้ที่สนใจ

 

 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 นายอภัย สุทธิสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เขต12 ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามความ
ก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปี 2557
ณ ห้องประชุมบูรพาฟาร์ม ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และนอกจากนี้ยังได้ติดตามโครงการ
พัฒนาสินค้าด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2556/2557 ด้วย