เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายสมเดช กุมภวา สัตวแพย์ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์
อำเภอโพนทราย ร่วมกับอำเภอโพนทราย   ได้ออกดำเนินการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
ปีงบประมาณ 2558 ณ วัดป่าศรีโพนทอง ม.6 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย โดยมีกิจกรรม
แจกเวชภัณฑ์ รักษาสัตว์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปศุสัตว์

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนทราย ร่วมกับเทศบาลตำบลโพนทราย
ได้เชิญผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร เข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกร้องเรียนด้วยเหตุผลความเดือดร้อน
รำคาญ เนื่องจากกลิ่นเหม็นจากมูลสุกร

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติ
ลงแขกเกี่ยวข้าว กิจกรรม "พ่อสอนลูก" ณ แปลงนาในบริเวณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด  เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการทำนาของ
ชาวนาไทย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและส่งต่อความรู้สู่เยาวชน โดยนายสมชาย จิรวรรณาภรณ์
นายอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ ธรรมเนียม ปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ
ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

 

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยเลี้ยงโคขุนเพศผู้เพื่อผลิตเนื้อคุณภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ในตำบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ   เพื่อทดสอบ
โรควัณโรคในโคขุน

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ
บรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2557  ( จำนวน 9 รูป )
เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ณ   อุโบสถวัดบึงพระลานชัย
ศาลาวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีดังกล่าว