เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   ได้นำคณะเจ้าหน้าที่
ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะในงานพิธีวันปิยะมหาราช   เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงขวัญ ร่วมกับ อำเภอเชียงขวัญ ได้ดำเนินการ
โครงการอำเภอเชียงขวัญยิ้มเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2558   ณ   วัดพระเจ้าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระเจ้า
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ รักษาสัตว์
และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล  และถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเจพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  มีหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายพศิน โกมลวิชญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย
ร่วมต้อนรับกรมวังผู้ใหญ่   (ว่าที่ร้อยตรี กิตติ  ขันธมิตร)  ในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการปรัชญญา
เศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงอาหารครัวเรือน  ณ  บ้านโพนฮาด   หมู่ที่ 12
ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในการ
ประชุมหารือการบังคับใช้กฎหมายการฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยมีปศุสัตว์เขต4
และด่านกักสัตว์มุกดาหาร เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดร้อยเอ็ด