เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี ดำเนินการ
จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร "พื้นฐานอาสาปศุสัตว์" ณ ห้องประชุมเทศบาลโพนทราย ต.โพนทราย
อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด มีอาสาปศุสัตว์อำเภอโพนทรายเข้าร่วมประชุม จำนวน 57 ราย

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วม
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  87 พรรษา
5 ธันวาคม 2557   เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ   และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ
ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557   โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้นัดหนายตรวจสุขภาพประจำปี
ให้กับบุคลากรในหน่วยงสยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจัดตรวจคัดกรอง
หาความเสี่ยงต่อการเกิดโรค   เพื่อวางแผนดูแลป้องกัน  รักษาโรคต่างๆในอนาคต
ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มีบุคลากรเข้ารับการตรวจโดยพร้อมเพรียง

 

 

 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม
ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ทั้งนี้พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมกันอย่าง
พร้อมเพรียง  เพื่อสรุปปัญหาในการปฏิบัติราชการในรอบเดือน  พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557   นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์   ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ
นายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมพิธีเปิดวันข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่15
จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดบูรพากู่กาสิงห์ ม.3 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยได้นำ
พ่อพันธุ์กระบือแชมป์โลก   และพ่อพันธุ์โคมาร่วมแสดง   โดยมี  นายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว