เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติ
ลงแขกเกี่ยวข้าว กิจกรรม "พ่อสอนลูก" ณ แปลงนาในบริเวณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด  เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการทำนาของ
ชาวนาไทย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและส่งต่อความรู้สู่เยาวชน โดยนายสมชาย จิรวรรณาภรณ์
นายอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ ธรรมเนียม ปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ
ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย