เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดสำนักงาน
บริเวณโดยรอบพร้อมประดับธงชาติ     และตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
87   พรรษา  5  ธันวาคม 2557    เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็น
ราชสักการะ

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 นายธรรมศักดิ์ ธรรมเนียม ปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ ได้ให้การสนับสนุน
พันธุ์ไก่พื้นเมือง (ไก่ชนพันธุ์ดี) พ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 5 ตัว มูลค่า 15,000 บาท มอบให้กับโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ในโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ยุวเกษตรกรใน
โรงเรียนด้วยการเลี้ยงไก่พื้นเมือง  โดยมีนายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ ปลัดอาวุโส อ.ศรีสมเด็จ
เป็นตัวแทนรับมอบ และผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักเรียนให้การต้อนรับ

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557   นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์   ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   ได้ร่วมงานรวมใจ
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม   2557   เพื่อเป็นการถวาย
พระพร และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณลานข้างอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราพระบรมราชชนนี
บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง   โดยนายเจษฏาพร อรุณไพร
ปศุสัตว์อำเภออำเภอเมืองสรวง จัดประชุมร่วมกับเกษรตกรสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโนเนื้อ บ.ดอนดู่
หมู่ที่9 ตำบลกกกุง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาและสร้างความเข็มแข็งให้กับ
เกษตรกร ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี ออกประเมิน
เกษตรกรที่ยื่นขอเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี
ชนิดสัตว์โคเนื้อ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด