เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ได้ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ จำนวน 200 ตัว ณ วัดศรีมงคล (วัดบ้านค้อ)  ต.ช้างเผือก  อ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

 

 

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง   โดยนายเจษฏาพร อรุณไพร   ปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง ได้ดำเนินการ
อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดทำโซนนิ่ง (โคเนื้อ) พร้อมตรวจสุขภาพสัตว์ ให้แก่โค - กระบือ ที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 10 - 26 ธันวาคม 2557 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ตำบล จำนวน
เกษตรกร 100 ราย จำนวนแม่พันธุ์ 250 ตัว

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่
และอาสาปศุสัตว์ตำบล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ได้ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ
สำนักงานฯ (5ส.) และทาสีอาคาร  ตัดหญ้าและจัดเก็บเอกสาร จัดอาคารสถานที่ทำงานเพื่อให้
น่าอยู่ น่าทำงาน

 

 

 

 

ในวันที่ 18-22 ธันวาคม 2557 นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ออกค่ายสัตวแพทย์อาสาเพื่อชุมชน ณ อ.จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด โดยมีการบริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ ถ่ายพยาธิ ตรวจสุขภาพสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ และสัตว์ปีก
ผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 97 คน

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการพัฒนาสู่ Smart Farmer  หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ - โคขุน มีเกษตรกร
จำนวน 555 ราย   โดยมี  นายพศิน โกมลวิชญ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด
และปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรม
ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัด ณ โรงแรมธนินทร ปาร์ค อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด