เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเกษตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติมาเป็น
ประธานเปิดงานดังกล่าว

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเปิดพิธีโครงการ
" เมืองสะอาด  คนในชาติมีสุข "  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา   ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว

 

 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557   นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์   ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีตลาดเกษตรกร (Farmer Market)จังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณพื้นที่ห้าง Big C สาขาร้อยเอ็ด 
เป็นพื้นที่ดำเนินงานตลาดเกษตรกรฯ ซึ่งจะจัดตลาดเกษตรกรทุกวันเสาร์  เวลา 14.00-19.00 น
โดยมีนายพศิน  โกมลวิชญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว

 

 

 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557   นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์   ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   พร้อมด้วย
หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย
เปิดและเยี่ยมชมโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ซึ่งมีนายวัฒนา ภู่วโรดม นายก
เทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโรงฆ่าสัตว์

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกล่าม
จัดประชุมชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค - กระบือ ตามพระราชดำริ
ประจำปีงบประมาณ 2558 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 43 ราย