เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย โดยนายสราวุธ ชอบขาย
ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย โดยนายวัฒนา  ภู่วโรดม ได้จัด
ทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาปศุสัตว์ประจำชุมชน ในเขตเทศบาลเกษตรวิสัย จำนวน
52 คน ตามกิจกรรมการตั้งศูนย์กระจายวัคซีนของกรมปศุสัตว์ มีการให้ความรู้เรื่องโรคสัตว์
การใช้วัคซีนในสัตว์ และการฝึกปฏิบัติการทำวัคซีนในสัตว์

 

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธวัชบุรี ร่วมกับอำเภอธวัชบุรี ดำเนินการ
"โครงการอำเภอธวัชบุรียิ้มเคลื่อนที่ และโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา"
ปีงบประมาณ 2557 ณ บริเวณวัดบ้านขาม หมู่ที่1,13 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยจัด
ให้มีการบริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านปศุสัตว์ และแจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้แก่เกษตรกร

 

 

 

เมื่อวันที 5 กันยายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์  รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น  "HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะ
อย่างยั่งยืน"   ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  มีส่วนราชการ นักเรียน และประชาชน
ร่วมเดินรณรงค์ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

 

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ รวมพลังต่อต้านคอร์รรัปชั่น ""HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะ
อย่างยั่งยืน" ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมรัตต์   ร่วมกับอำเภอปทุมรัตต์
ได้ออกดำเนินการ ส่งเสริมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ (เลี้ยงไก่ไข่) โดยมีนายไกรศร กองฉลาด
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกแนะนำกลุ่มฯ เพื่อหาตลาดส่งไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบอินทรีย์ให้กับ
เกษตรกร ณ บ้านสำราญ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด