เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายสราวุธ  ชอบขาย  ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด
และอาสาปศุสัตว์ ได้ร่วมกันออกเจาะเลือดเก็บตัวอย่าง Serum ในแม่กระบือ ตามกิจกรรมการสำรวจ
ความชุกโรค Brucellosis และการทดสอบโรค Tuberculosis ในกระบือของอำเภอเกษตรวิสัย จำนวน
50 ตัวอย่าง ณ บ้านสระหงส์ หมู่ที่6 และบ้านสระทอง หมู่ที่12 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนทอง
โดยนายพิศิษฐ์ ห่มซ้าย ปศุสัตว์อำเภอโพนทองได้นำเจ้าหน้าที่ ออกร่วมโครงการกระบือพันธุ์ปลอดโรค
โดยดำเนินการเจาะเลือด ถ่ายพยาธิและทดสอบโรควัณโรค ใน ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง มีเจ้าของสัตว์
นำกระบือมาตรวจสุขภาพ จำนวน 104 ตัว

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม
ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ทั้งนี้พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมกันอย่าง
พร้อมเพรียง   เพื่อสรุปปัญหาในการปฏิบัติราชการในรอบเดือน  สิงหาคม   ณ  ห้องประชุมสำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 อำเภอโพนทอง  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
ได้จัดโครงการป้องหกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด มีนายพิศิษฐ์ ห่มซ้าย ปศุสัตว์อำเภอโพนทอง
เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ผลิตลูกสุกรขุน เพื่อให้นำไปประกอบ
อาชีพสร้างรายได้ต่อไป

 

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร   เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอผลงาน  และการปฏิบัติงานประจำ
มีข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมีนายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว