เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและระบบสืบย้อน
กลับในโรงฆ่าสัตว์ โดยได้เชิญผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมาร่วม
สัมมนาในครั้งนี้ โดยมีนายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดในพิธีดังกล่าว

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางมา
เป็นประธานการประชุมกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัด
ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมบูรพาฟาร์ม โดยมีปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกรรมการและเลขานุการ
และได้ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ ภายในบูรพาฟาร์ม

 

 

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่
ในสังกัด ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการถนนสายปรองดอง จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนสายร้อยเอ็ด -
กาฬสินธุ์ ในพื้นที่เขตอำเภอจังหาร โดยมีนายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 นายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับ
อำเภอเกษตรวิสัย โดยนายศิริพันธุ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเกษตรวิสัย นำส่วนราชการ
ออกให้บริการประชาชน โครงการอำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ณ วัดบ้านสิงห์โคก
หมู่ที่1 ตำบลสิงห์โคก ในส่วน สนง.ปศอ.เกษตรวิสัย มีการให้บริการแจกเวชภัณฑ์
แจกเอกสารคู่มือ ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรมารับบริการจำนวน 75 ราย

 

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด มีข้าราชการ
นักเรียน ประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก