เมื่อวันที่   19   พฤศจิกายน  2557  สนง.ปศจ.รอ  และ สนง.ปศอ.จตุรพักตรพิมาน   ร่วมกับ
บริษัท ซี.พี.เอฟ. จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม
(สุกร) โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย