เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ได้ดำเนินการออกเจาะเลือด  และทดสอบโรควัณโรคในแม่โคของเกษตรกรทั้ง  8  หมู่บ้าน
ในตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนงานการผลิตโคเนื้อ (zoning)