เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเกษตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติมาเป็น
ประธานเปิดงานดังกล่าว