alt สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2555

                ตามระเบี่ยบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 155 กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ

ทำการตรวจสอบพัสดุประจำปี ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี ดังนั้นจังหวัดร้อยเอ็ด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2555 โดยมีคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งที่ 1859/2555 ดังนี้

1. นายปัญญา  แววดี  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ

2. นายผดุงศักดิ์  แดงด้อมยุทธ์  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  กรรมการ

                                                     3. นายสาคร  ส่งเสริม  สัตวแพทย์ชำนาญงาน  กรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่ในการตรวจสอบพัสดุ การรับ จ่าย พัสดุ ตรวจสอบพัสดุทุกงานทุกกิจกรรมทุกโครงการโดยดำเนินการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555

ในทุกอำเภอ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ

สำนักงานปศุสัตaltว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกคน ร่วมให้การต้อนรับ

คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านธนาคาร โค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ 

         ด้วย คณะกรรมการประกวดหมู่บ้าน ธนาคาร โค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จากสำนักงาน

ปศุสัตว์เขต 3 จ.นครราชสีมา นำโดยนายมานพ  กนกศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษา ได้ออกประเมินหมู่บ้าน

 ธนาคาร โค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

ณ โรงเรียนฝึกสินควาย คนไถนา บ.หนองเทิง ม. 6  ต.หนองแวง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด และประเมินเกษตรกรอาสาดีเด่นระดับ เขต 3 ที่อำเภอศรีสมเด็จ

โดยมีนายปรีดา  ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และนายบุญมี  นิจการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมให้ข้อมูล

altโครงการอำเภอเคลื่อนที่(อำเภอยิ้ม) โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย

เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอเกษตรวิสัย

ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่(โครงการอำเภอยิ้ม) ที่บ้านโนนจาน  หมู่ที่ 3

ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยนำหน่วยงานต่างๆในระดับอำเภอให้การบริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะงานด้านปศุสัตว์

 ได้รับความสนใจเป็นพิเศษโดยมีกิจกรรมบริการ คือ ให้คำแนะนำ การเลี้ยงสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ยากำจัดพยาธิภายใน และภายนอก

แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งบริการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ด้วยการผ่าตัดทำหมันในสุนัข,แมว ทั้งเพศผู้และเพศเมีย

จำนวน  9  ตัว มีประชาชนให้ความสนใจและขอรับบริการ จำนวน  50  ราย 

ร่วมปฏิaltบัติงาน โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 พระบรมราชินีนาถขึ้น ในวันที่   ๖  -  ๗  พฤศจิกายน   ๒๕๕๕   ณ   สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ 

โดย นายปรีดา  ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมส่งนายสัตวแพทย์

จำนวน ๓ นาย เข้าร่วมปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการประชาชน ดังนี้

คลินิคโค-กระบือ คลินิคสุกร คลินิคสัตว์เล็ก และสุนัขแมว (ตอน ผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนฯ ฉีดยาคุมกำเนิด )โดยเริ่มให้บริการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

altสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประสานโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมให้บริการ
ตรวจสุขภาพประจำปี 2555 (เป็นการจัดสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ฯ)

                 ตามที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีนโยบายให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับข้าราชการและ              ลูกจ้างประจำ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคของบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ หน่วยงานจึงได้ประสาน       โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อขอรับบริการตรวจสุขภาพและเป็นการให้บริการสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำ จำนวน 63 ราย  โดยขอรับบริการตรวจสุขภาพ  มีกิจกรรมดังนี้  วัดความดันโลหิต ซักประวัติการเจ็บป่วย ตรวจอุจจาระ ปัสสาวะ เจาะเลือดตรวจฯ พร้อมทั้งเอกซ์เรย์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่

 เวลา 08.00 - 10.00 น.