altโครงการอำเภอเคลื่อนที่(อำเภอยิ้ม) โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย

เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอเกษตรวิสัย

ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่(โครงการอำเภอยิ้ม) ที่บ้านโนนจาน  หมู่ที่ 3

ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยนำหน่วยงานต่างๆในระดับอำเภอให้การบริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะงานด้านปศุสัตว์

 ได้รับความสนใจเป็นพิเศษโดยมีกิจกรรมบริการ คือ ให้คำแนะนำ การเลี้ยงสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ยากำจัดพยาธิภายใน และภายนอก

แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งบริการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ด้วยการผ่าตัดทำหมันในสุนัข,แมว ทั้งเพศผู้และเพศเมีย

จำนวน  9  ตัว มีประชาชนให้ความสนใจและขอรับบริการ จำนวน  50  ราย