ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ติดตามความก้าวหน้ากลุ่มเกษตรกรเลี้นงโคเนื้อบ้านหนองฟ้า ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้ความรู้และรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

 

 

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน
อำเภอปทุมรัตต์ จัดสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรปศุสัตว์อินทรีย์ ในวันที่ 30 ก.ค.55
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน มีเครือข่ายฯ ร่วมสัมมนาจำนวน 80 คน
จากอำเภอปทุมรัตต์ เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ เมืองสรวง จตุรพักตรพิมาน และ
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในกิจกรรมประกอบด้วยการสัมมนา การจัดนิทรรศการ
การจำหน่ายสินค้าปลอดภัย และการแสดงพื้นบ้าน

 

 

ในวันที่ 13 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัด
การฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร "หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักสูตรการจัดทำยุทธศาสตร์และการพัฒนาปศุสัตว์" โดยมีบุคลากรระดับ
อำเภอ จำนวนอำเภอละ 2 คน และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มละ 2 คน
เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิ
ภาพในองค์กรและสามารถวิจัยเบื้องต้นได้ โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม จำนวน 3 คน ดังนี้ ดร.อุทัย โคตรดก  ดร.รัตติยา ประกอบแสง และ
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ คำผา ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี
นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด

 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ประเมินและติดตามตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมปศุสัตว์
รอบที่ 2/2555 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2555
รวมกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 20 อำเภอๆละ 1 กลุ่ม รวมทั้ง
หมด 20 กลุ่ม (แยกเป็นกลุ่มโคเนื้อ 9 กลุ่ม กระบือ 4 กลุ่ม ไก่พื้นเมือง 6 กลุ่ม
และสุกร 1 กลุ่ม)

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองเทิง
ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดทำบ่อแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติกพีวีซี
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรดังกล่าว สามารถประกอบและติดตั้งบ่อแก๊ส
ชีวภาพได้ รวมทั้งเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้การทำบ่อแก๊สชีวภาพให้กลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์และผู้สนใจทั่วไปได้