alt สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2555

                ตามระเบี่ยบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 155 กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ

ทำการตรวจสอบพัสดุประจำปี ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี ดังนั้นจังหวัดร้อยเอ็ด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2555 โดยมีคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งที่ 1859/2555 ดังนี้

1. นายปัญญา  แววดี  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ

2. นายผดุงศักดิ์  แดงด้อมยุทธ์  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  กรรมการ

                                                     3. นายสาคร  ส่งเสริม  สัตวแพทย์ชำนาญงาน  กรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่ในการตรวจสอบพัสดุ การรับ จ่าย พัสดุ ตรวจสอบพัสดุทุกงานทุกกิจกรรมทุกโครงการโดยดำเนินการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555

ในทุกอำเภอ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ