สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติกพีวีซี
ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ และ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโค-กระบือ ประจำปี 2555 ในพื้นที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด
อ.เกษตรวิสัย อ.สุวรรณภูมิ อ.หนองฮี อ.โพธิ์ชัย อ.โพนทอง อ.จังหาร อ.ทุ่งเขาหลวง
อ.อาจสามารถ อ.ปทุมรัตต์ อ.พนมไพร และอ.เสลภูมิ ในระหว่างวันที่ 2 - 12 ก.ค. 2555
รวมเกษตรกร 15 ราย สนับสนุนบ่อแก๊ส จำนวน 15 บ่อ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกร
ได้เห็นความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ในการผลิตแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือน

 

 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 นายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย
ร่วมกับนายสมร เหลือเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ร่วมกัน
จัดทำพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกในเขตตำบลโนนสว่าง
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดนนสว่าง โดยมี นายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอ
เกษตรวิสัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว และในวันเดียวกันได้มีการ
ดำเนินการออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ในบริเวณสถานที่ดังกล่าวด้วย
ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เลี้ยงสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ เอกสารต่างๆให้กับเกษตรกรที่มาขอรับบริการ

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 นายอภิชัย จึงประภา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ตรวจติดตามพื้นที่การดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่
อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม เกษตรกรพื้นที่เป้าหมายดังนี้
1. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร จำนวน 31 ราย
2. ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน จำนวน 60 ราย

วันที่ 11 ก.ค. 55 เวลา 08.00 น. นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้มอบให้ น.สพ.ปัญญา แววดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำผู้ตรวจ
ประเมิน ประกอบด้วย น.สพ.นิพธพันธุ์ กุลปรีดารัตน์ จนท.สำนักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์,สพ.ญ.ทาริกา ประมูลสินทรัพย์ สำนักงานปศุสัตว์เขต3
น.สพ.ประพันธ์ วินัยชาติศักดิ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นที่ อ.โพนทอง จำนวน 1 ฟาร์ม และ อ.เสลภูมิ จำนวน 1 ฟาร์ม ซึ่งทั้ง 2 ฟาร์ม
เป็นฟาร์มเลี้ยงสุกรขุนขนาดกลาง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง ได้นำเจ้าหน้าที่ออกมอบเวชภัณฑ์,ยาสัตว์
แก่กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ต.กกกุง อ.เมืองสรวง โดยมีกลุ่มสมาชิกเลี้ยงไก่พื้นเมือง
จำนวน 30 ราย และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวัคซีนในสัตว์ปีกเบื้องต้น ในวันที่
24 มิถุนายน 2555