วันนี้ 21 ก.พ.55 นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ณ ห้องประชุม ที่ทำการโครงการ
อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
เพื่อตรวจโครงการบริหารจัดการน้ำ การขุดลอกห้วยแอ่ง  
โดยมี นายสุรศักดิ์   เจริญสิริโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอศรีสมเด็จ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น  และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับทั้งนี้
เพื่อนำโครงการ จ.ร้อยเอ็ด เสนอของบ ครม.สัญจร ที่ จ.อุดรธานี
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง

วันที่ 17 ก.พ.2555 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ปัญญา แววดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำคณะไปติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานครและผู้สนใจตามโครงการ"ผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อลดมลภาวะจากมูลสัตว์ และขยะอินทรีย์จากคอกพักสัตว์ทดลองคณะสัตวแพทย์ศาสตร์"สืบเนื่องจากคณะบดีคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร รศ.น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวฯ และได้รับทราบว่าทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงการ "ผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อลดมลภาวะจากมูลสัตว์ และขยะอินทรีย์และเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน" จนประสพความสำเร็จ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพไปแล้วกว่า 100 บ่อ
           ทั้งนี้โครงการติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพในจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดขึ้นเมื่อปี 2553 เนื่องจากทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับร้องเรียนเรื่องมลภาวะจากกลิ่นมูลสัตว์ตลอดมา นายสัตวแพทย์ปัญญา แววดี จึงได้ศึกษาจากเอกสารเผยแพร่เรื่องการผลิตแก๊สชีวภาพฯ ของภาควิชาสัตวศาตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำมาฝึกปฏิบัติในกลุ่มพัฒนาคุณสินค้าฯจนสามารถประกอบติดตั้ง นำแก๊สมาใช้ได้สำเร็จ จึงนำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่และติดตั้งให้ผู้สนใจเพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะจากกลิ่นมูลสัตว์
และขยะอินทรีย์จากครัวเรือน
           สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องขอขอบคุณคณะผู้ดำเนินโครงการคิดค้นการทำถุงหมักก๊าซชีวภาพด้วยพีวีซี
1. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่
2. รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล,นางสาวฐิติมา ทรงคุณ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่
3. อาจารย์องอาจ ส่องสี ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน กิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน

 วันที่ 20 ม.ค.55 เวลา 01.00 น. ชุดเฉพาะกิจจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายธรรมศักดิ์ ธรรมเนียม สัตวแพทย์ชำนาญงาน
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้นำคณะออกตรวจการฆ่าสัตว์ปีกช่วงเทศกาลตรุษจีนในเขตพื้นที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด
เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการลักลอบฆ่าสัตว์ปีก และเพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ปีกปฏิบัติตามขั้นตอน
ในการฆ่าสัตว์ปีกอย่างเคร่งครัด เนื่องจากช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีการฆ่าไก่เป็นจำนวนมาก
จากการตรวจสอบพบว่าเทศกาลตรุษจีนปีนี้มีการนำไก่บ้านเข้ามาฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ปีกมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า
สืบเนื่องมาจากทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฏหมายมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับขั้นตอนในการฆ่าสัตว์ปีกอย่างถูกวิธีและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ในวันที่ 30 มกราคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร
เลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับประเทศ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองเทิง ม.6 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ ปัญญา ธรรมสาร เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก
และ นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดนำเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2555 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด