เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัด ได้นำกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง
ออกชี้แจงรายละเอียดโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 พ่อพันธุ์ดี ประจำปี 2556 บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9
ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ออกตรวจโรควัณโรคในโค   บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 2 ต.เมยวดี และบ้านศรีสะอาดพัฒนา
ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี ในโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 พ่อพันธุ์ดี ปี 2555

 

 

 

ในวันที่ 19 กันยายน 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บริเวณ
วัดบ้านไผ่ ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ได้ให้บริการด้านปศุสัตว์ ผ่าตัด ทำหมัน แจกเวชภัณฑ์
และให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์ โดยมี นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
เป็นประธานเปิดในพิธี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบจักรยาน รถเข็น และถุงยังชีพ
แก่ราษฎรผู้ยากไร้

 

ในวันที่ 20 กันยายน 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พอ.สว. ณ บริเวณวัดพระงามมหาธาตุ บ้านชีโหล่น ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โดยบริการให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์ และแจกเวชภัณฑ์ โดยมี นายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาเป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว

 

 

 

วันที่ 11 กันยายน 2555 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบให้
นายเทวิน แสวงสิน หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธานในการนำคณะกรรมการตรวจสอบ
การก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจประเมินโรงฆ่า
สุกรของนางเพชรมณี พรรณขาม ณ สถานที่ก่อสร้าง ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โดยมีนายสัตวแพทย์ปัญญา แววดี หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ในฐานะกรรมการ
และเลนาขุการกล่าวรายงานและนำตรวจ  จากการตรวจสอบผู้ประกอบการได้ปฎิบัติตาม
ขั้นตอนหลักเกณฑ์วิธีการและข้อกำหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (2539) ตาม พรบ.
ฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ซึ่งโรงฆ่าสุกรแห่งนี้ เป็นโรงฆ่าสัตว์แห่งที่ 30 ของ จ.ร้อยเอ็ด