ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทาง
เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาปศุสัตว์ เพื่อป้องกันควบคุมโรคปาก
และเท้าเปื่อยในโค - กระบือ ประจำปี 2556 ณ เทศบาลตำบลจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โดยมีนายปัญญา ใจนุกูล นายกเทศบาลตำบลจังหารและนายชัยยุทธ วรรณโชติ
ปศุสัตว์อำเภอจังหาร และคณะให้การต้อนรับ

 

 

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 55 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคคลากร ภายใต้ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จใน
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2556 หลักสูตร "ชีวิตเบิกบาน  การทำงานเป็นสุข"
มีบุคคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับฟัง โดยมี นายเรืองศักดิ์ ละทัยนิล ข้าราชการบำนาญ
อดีต ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารความ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยมีนาย ปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดในพิธี

 

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ในสังกัด เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

 

 

 

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ออกคัดเลือกปราชญ์เกษตร
ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดรวมทั้งหมด 4 สาขา 1.ปราชญ์เกษตร
ผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย 2. ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
3. ปราชญ์เกษตรดีเด่น 4. ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

 

 

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก
ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งสำนักงานฯ ได้ประสานกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์บ้านสำราญ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์
ร่วมจัดนิทรรศการปศุสัตว์อินทรีย์ และออกร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภัย