สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในตลาดโค-กระบือ
และโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 20-29 ส.ค.55 โดยชุดเฉพาะกิจ ชุดที่ 2
จำนวน 17 คน ปฎิบัติงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน
ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในตลาดนัดค้า
โค-กระบือ และโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 20-29 ส.ค. 2555  โดย
แบ่งชุดเฉพาะกิจ จำนวน 2 ชุด รวม 34 คน ออกปฑิบัติงานฯในพื้นที่ตลาดนัดโค-กระบือ
และโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 32 แห่ง ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค(งบประมาณจากกรมปศุสัตว์) จำนวน
305 ลิตร คณะทำงานชุดเฉพาะกิจ ชุดที่ 1 จำนวน 17 คน ปฎิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
ที่ตลาดนัดโค-กระบือ ชื่อ ชมภูบุตร หมู่ที่ 17 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2555

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ
อำเภอเมยวดี อ.เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้บริการด้านปศุสัตว์ ผ่าตัด ทำหมัน แจกเวชภัณฑ์
และแนะนำให้ความรู้ในด้านปศุสัตว์ โดยมีนายวัชเรนทร์ ศิริมงคล เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด รว่มกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ส่งเสริม
กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์บ้านสำราญ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด เป็นแหล่งขยาย
พันธุ์สัตว์ปีกสู่สมาชิกและเครือข่ายในพื้นที่โดยใช้ตู้ฟักไข่ ซึ่งสามารถผลิตลูกไก่ไข่
พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์เรด และลูกผสมได้สัปดาห์ละ 80 ตัว รวม 320 ตัว/เดือน จำหน่าย
ให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 55 แล้วจำนวน 620 ตัว
ในราคาตัวละ 25 บาท ผลผลิตจากการเลี้ยงไก่ไข่ของสมาชิกนำไปจำหน่ายในตลาด
นัดสีเขียวปทุมรัตต์ ซึ่งเปิดทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 15.00-19.00 น. ณ บริเวณตลาด
เทศบาลปทุมรัตต์
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาดูงานและสั่งจองพันธุ์สัตว์ปีกได้ที่ นางผ่องศรี โพธิ์แก้ว
บ้านสำราญ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทร 083-4165615

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย โดย นายสราวุธ ชอบขาย
ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย
ได้ทำพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
จำนวน 55 ตัว ให้แก่เกษตรกรบ้านสระหงส์-สระทอง หมู่ที่ 6,12 ตำบลกำแพง อ.เกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้จัดกิจกรรมลงแขกทำนารวมโครงการธนาคารข้าว ธนาคารใจ เทิดไท้
องค์ราชัน สร้างสรรค์ 50 ปี กรมพัฒนาชุมชน คน 101 ในการนี้ได้มีพิธีมอบโค-กระบือ
โดยนางกอบแก้ว จันทร์ดี รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ประธานในพิธี นางชูสม รัตนนิตย์
ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน เขต12 นายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด  นายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอ
เกษตรวิสัยให้เกียรติมอบโค-กระบือ ในโครงการดังกล่าว