เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช
ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด มีข้าราชการ พ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมีนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

 

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.55 พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานความช่วยเหลือแก่ ครอบครัวของ
นางกองเหรียญ สอนโพนงาม ราษฎรอำเภอสุวรรณภูมิ ครอบครัวนางสาวเพียงใจ แสงภารา
ราษฎรอำเภอจตุรพักตรพิมาน และครอบครัวนางสาวเจนจิรา วิไลศักดิ์ ราษฎรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทาน
ความช่วยเหลือ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ
ได้มอบถุงพระราชทาน จำนวน 500 ถุง แก่ราษฎรในพื้นที่อ.สุวรรณภูมิ

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2555 เวลา 10.30 น. นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานตรวจสถานที่ก่อนการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ชนิด โค-กระบือและ สุกร ของ
นายบุญยัง วิกล เลขที่ 260 ม.4 บ.พรรมจรรย์ ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โดยมีนายนิรันดร ภูมิเรือง ปศุสัตว์อำเภอโพนทอง และนายวันชัย หอมสิน นายก
เทศมนตรีตำบลโคกกกม่วง พร้อมคณะตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ
และนำตรวจ

 

 

altสนง.ปศอ.เกษตรวิสัย ร่วมกับ สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ
ร่วมกันดำเนินงานรณรงค์ตามโครงการ
ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบ
ประมาณพ.ศ. 2556
ในวันที่ 18 ต.ค. 2555 ณ วัดป่าวังใหญ่ ต.โนนสว่าง
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 
โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีนฯ สุนัข,แมว รวม 59 ตัว
กิจกรรมผ่าตัดทำหมัน สุนัข 25 ตัว แมว 14 ตัว และฉีดยาคุมกำเนิด 11 ตัว

 

 

 

altสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ให้บริการและสวัสดิการด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

แก่เจ้าหน้าที่ จำนวน 60 นาย ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด