สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้สนับสนุนบ่อแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติกพีวีซี
ให้กลุ่มเกษตรกรของสหกรณ์โคนมหนองแก้ว อำกเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 6 บ่อ
เกษตรกรจำนวน 6 ราย โดยได้จัดทำในระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2555 มีวัตถุประสงค์
ให้เกษตรกรได้เห็นความสำคัญในการใช้มูลสัตว์ผลิตแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือน และลด
มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงสัตว์

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์
กับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยม
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และราษฎรพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 6 ก.ย.55
ณ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ม.8 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
โดยให้บริการคำปรึกษาและจ่ายยาสำหรับสัตว์ป่วย

 

 

สำนักงานปศุส้ตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม
งาน "ชุมชนคนอินทรีย์" ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2555 ณ ถนนรัชชูปราการ
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งสำนักงานฯ ได้ประสานกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์บ้านดอนแคน ต.ป่าสังข์
อ.จตุรพักตรพิมาน และกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์บ้านสำราญ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ ร่วมจัด
นิทรรศการปศุสัตว์อินทรีย์ และออกร้านจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ

 

 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกหน่วยรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
ณ เทศบาลตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โดยให้บริการด้านปศุสัตว์ ผ่าตัด ทำหมัน
แจกเวชภัณฑ์ และให้คำแนะนำความรู้ในด้านปศุสัตว์

 

 

 

เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมด้วยนายบันเทิง ภูโสภา ปศุสัตว์อำเภออาจสามารถ และนายปัญญา แววดี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์คัดไข่และฟาร์ม
ไก่ไข่ร้อยเอ็ด ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด