ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 น.สพ.ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3
นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดและคณะให้การต้อนรับ

นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่พร้อมเงินรางวัล ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
เลี้ยงสัตว์บ้านหนองเทิง ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในการประกวดกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น
ชนะเลิศระดับเขต และอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านอาหารสัตว์ปี 55 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 5 กลุ่มดำเนินการในพื้นที่อำเภอจังหาร
โพธิ์ชัย อาจสามารถ และทุ่งเขาหลวง พร้อมฝึกอบรมเกษตรกรแกนนำจำนวน 50 คน
ในวันที่ 26 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย
ร่วมกับนายสนัด คำบุดดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ทำพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและ
กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตำบลบ้านฝาง ประจำปี 2555 โดยมีนายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอเกษตรวิสัย
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมีกิจกรรม ตอน  ผ่าตัด ทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัขและแมว ของเกษตรกรในเขตตำบลบ้านฝาง 17 หมู่บ้าน พร้อมกัน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 นายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับ
นายชัยศิลป์ กุหลาบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก ร่วมกันทำพิธีเปิดโครงการ
รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลสิงห์โคกประจำปี 2555 โดยมี
นายนิคม หาญวงศ์ สาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัยให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ซึ่งมีกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัด ทำหมัน ในสุนัขและแมว
ให้ความรู้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์ต่างๆด้วย