ในวันที่ 18 มิถุนายน 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้
นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ
เป็นผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานแก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ในปี 2554 และเปิดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล เวลา 17.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์
ตลาดแพตทินั่ม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดพิธีมอบโค-กระบือ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ จำนวน 50 ตัว ณ ตำบลโคกสว่าง
อ.พนมไพร โดยมีนายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน
มีนายนรา ศรีวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นผู้กล่าวรายงานและมี
นายสุรพงษ์ หงส์ชั้น ปศุสัตว์อำเภอพนมไพร นายคม กนกนภากุล สจ.เขต2 อำเภอพนมไพร
นายสฤษณ์ กันยาเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนทัยวิทยาคานและเกษตรกรตำบลโคกสว่าง
ร่วมในพิธีดังกล่าว

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 นายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับ
นายคำนึง วินทะไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม เปิดโครงการรณรงค์ป้องกัน
และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลน้ำอ้อม ประจำปี 2555 โดยมีนายปณิธาน สุนารัตน์
นายอำเภอเกษตรวิสัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรม
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตอน ผ่าตัด ทำหมัน สุนัข แมว และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 นายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับ
นายเสนัด อุดมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบัว เปิดโครงการรณรงค์ป้องกัน
และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลเมืองบัว ประจำปี 2555 โดยมีนายปณิธาน สุนารัตน์
นายอำเภอเกษตรวิสัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรม
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตอน ผ่าตัด ทำหมัน สุนัข แมว และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดนำโดย นายปรีดา  ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้นำเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ  อำเภอสุวรรณภูมิ
ให้บริการด้านปศุสัตว์ โดยมี นาย สมเกียรติ รัตนเมธาธร ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดพิธี