ร่วมปฏิaltบัติงาน โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 พระบรมราชินีนาถขึ้น ในวันที่   ๖  -  ๗  พฤศจิกายน   ๒๕๕๕   ณ   สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ 

โดย นายปรีดา  ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมส่งนายสัตวแพทย์

จำนวน ๓ นาย เข้าร่วมปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการประชาชน ดังนี้

คลินิคโค-กระบือ คลินิคสุกร คลินิคสัตว์เล็ก และสุนัขแมว (ตอน ผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนฯ ฉีดยาคุมกำเนิด )โดยเริ่มให้บริการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.